සමාගම ගැන

Oupai කර්මාන්ත හා වෙළෙඳ Haining Co., Ltd. පීවීසී ගෘහස්ථ සැරසිලි ද්රව්ය වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ. ස්ථානය සුප්රසිද්ධ දර්ශනීය ස්ථානයේදීම-Haining, වඩදිය නගරය අසල, සහ නිපදවන ලද්දකි සිට ෂැංහයි දක්වා මහාමාර්ග ආසන්න ය. අපි හිතකර භූගෝලීය පිහිටීම පහසුවෙන් පිවිසිය හැකිය භුක්ති, නැගෙනහිර ෂැංහයි සිට බටහිර හා 120km දී නිපදවන ලද්දකි සිට 70km දුරින්.

  • 7N0A7268
  • 7N0A7072
.mo_whatsapp{ display:block;} .pc_whatsapp{ display:none}